Retired Teachers

Serial No. Name Department
1 Dr Vyas Ji Dwivedi Maths
2 Dr G.C.Srivastava Physics
3 Dr Ashok Ranjan Saxena Chemistry
4 Dr Gyan Chandra Maths
5 Dr Surendra Nath Srivastava Botany
6 Dr K.C. Srivastava An. history
7 Shri Yamuna Prasad Pandey Pol. Science
8 Dr Manjul Bhatnagar An. History
9 Dr K. K. Ghatak English
10 Dr Rajeshwar Prasad Srivastava Botany
11

 

Dr H. N. Srivastava Botany
12

 

Dr V. K. Srivastava Zoology
13

 

Dr V.K. Sinha Chemistry
14

 

Dr Kiran Shankar Physics
15

 

Dr G.C. Saxena Physics
16

 

Dr A. K. Pandey Physics
17

 

Dr S. N. Verma Mathematics
18

 

Dr Shyam Babu Srivastava Chemistry
19

 

Dr Om Prakash Chemistry
20

 

Shri Ghanshyam Chandra Law
21 Dr Surendra Kumar Srivastava Sociology
22 Dr Usha Singh Sociology
23 Dr L. B. Sinha Economics
24 Dr R. P. Srivastava

Geography

25 Dr M. Sultana Education

 

   26    Dr. Satyendra Nath                                 

Med. History

  27 Dr. Mahesh Singh Political Science